Bezig met laden...

ALGEMENE VOORWAARDEN B-THREE

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID / ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen B-three en een wederpartij waarop B-three deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met B-three , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. B-three en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaatst te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Aan de kopjes boven de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn slechts ter indicatie van de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. B-three en de aan haar gelieerde ondernemingen. Overeenkomst: de overeenkomst tussen B-three . En haar wederpartij. Wederpartij: de partij die, al dan niet op basis van een aanbieding of offerte, B-three de opdrachtgever respectievelijk de koper van zaken van B-three.

ARTIKEL 3: IDENTITEIT ONDERNEMER

B-three
Hopbrouwer 2
5253 RE, Nieuwkuijk
Nederland
Tel: +31 (0) 13-5 82 05 45
KvK nr: 61066540
E-mail: Info@bthree.nl
BTW nr: NL854190260B01
IBAN nr: RABO Bank NL11 RABO 0316685712
BIC/SWIFT: RABONL2U

ARTIKEL 4: HET AANBOD / DE ORDERS

4.1. Alle aanbiedingen en offertes van B-three zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. B-three is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden B-three niet.
4.3. Is aan de wederpartij een monster, rapport, schets, model, ontwerp, tekening et cetera getoond of verstrekt, dan is dat slechts ter indicatie, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het resultaat van de overeenkomst daarmee zal overeenstemmen. Promotiemateriaal dat door of namens B-three wordt verstrekt is steeds indicatief. Daaraan kunnen door de wederpartij dus geen rechten of weren worden ontleend. Evenmin kan op het raadplegen of werken op basis daarvan een vordering tegen B-three worden gebaseerd.
4.4. Door de wederpartij wordt aanvaard dat B-three er niet voor instaat dat de weergegeven kleuren, wevingen en materialen overeenkomen met de uiteindelijk te leveren producten. B-three is voor afwijkingen derhalve niet aansprakelijk.
4.5. Door de wederpartij wordt aanvaard dat de stof door of tijdens het transport, het bewerken, verwerken of verpakken daarvan kan vervuilen. B-three is daar niet voor aansprakelijk.
4.6. Alle door B-three verstrekte stukken, zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters, promotiemateriaal enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van B-three worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 5: DE PRIJZEN

5.1. Alle prijzen worden in euro's (€) exclusief de wettelijke Nederlandse BTW en eventuele andere kortingen of heffingen aangegeven. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenfactoren zoals invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde heffingen worden gewijzigd die bij het aangaan van de overeenkomst voor B-three niet voorzienbaar waren, heeft B-three het recht om deze verhoging door te berekenen.
5.2. De online prijzen en de daadwerkelijke prijzen vermeld op de orderbevestiging cq. factuur kunnen afwijken per klant.
5.3. De kosten van verzending worden na orderbevestiging transparant op de factuur aan de wederpartij getoond.
5.4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit betekent dat B-three bij deze fouten niet verplicht is het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 6: DE OVEREENKOMST

6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door B-three gestelde voorwaarden danwel op het moment dat B-three uitvoering aan de order geeft.
6.2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt B-three langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door B-three is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst nog ontbinden.
6.3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van onze artikelen. B-three kan dus van de opvolging van een bestelling afzien als het bestelde artikel niet op voorraad is of het bestelde artikel wordt later geleverd. Indien B-three de order niet uitvoert of de bestelling later levert is zij niet aansprakelijk voor de niet of latere levering of de eventuele daaruit voortvloeiende schade. Als de order niet tijdig kan worden uitgeleverd is de wederpartij bevoegd om de order schriftelijk te annuleren indien de te verwachten vertraging in de levering een termijn dan 14 dagen na de oorspronkelijke datum mocht overschrijden. De annulering dient dan binnen 24 uur na kennisgeving van de te late levering plaats te vinden.
6.4. De wederpartij is te allen tijde aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen.
6.5. B-three is bevoegd om de uitvoering van een order op te schorten of te weigeren als niet tijdig aan alle door haar gestelde voorwaarden wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het geval zijn als de wederpartij zich voordoet als bedrijf, bijvoorbeeld door het invullen van onjuiste gegevens, zoals een BTW nummer waardoor aanspraak gemaakt kan worden op groothandelsprijzen.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd.
7.2. Eventuele reclames ontheffen de wederpartij niet tot betaling binnen de in lid 1 gestelde termijn.
7.3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ook die welke betrekking hebben op de invordering van de facturen, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 500 EUR. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
7.4. B-three is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen, waarbij alle overige vord-ringen van B-three op de wederpartij terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar zullen worden.

ARTIKEL 8: BESTELLING EN LEVERING

8.1. Door B-three opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. Bij overschrijding daarvan dient zij in ge-breke gesteld te worden en een redelijke termijn ge-gund te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8.2. B-three zal de order binnen haar planning zo goed mogelijk inpassen. Eventuele vertragingen tus-sen het in ontvangst nemen van de order en de af-handeling daarvan resulteert nimmer tot aansprake-lijkheid van B-three.
8.3. Levering geschiedt altijd vanaf het magazijn van B-three, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als B-three de zaken op verzoek van de wederpartij mocht transporteren, dan komen de kosten en het risico voor verlies, vertraging, beschadiging en/of diefstal integraal voor rekening van de wederpartij.
8.4. Vanaf het moment van juridische en/of feitelijke levering ligt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.5. Bij vertraging in de afname van de zaken, kunnen deze worden opgeslagen door B-three, zonder dat zij daartoe verplicht is en zonder dat zij daarmee de verantwoordelijkheid voor verlies, vertraging in de aflevering of het laden, beschadiging en/of diefstal voor haar rekening of risico neemt. Als B-three besluit de zaken op te slaan dan komen de kosten daarvoor voor rekening van de wederpartij. Deze kosten worden berekend volgens het op dat moment gebruikelijke tarief voor opslag zoals gehanteerd in op- en overslag bedrijven in de regio Tilburg. De wederpartij is verplicht om de zaken te verzekeren en verzekerd te houden.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Het eigendom van alle door B-three geleverde en/of verkochte zaken, blijft bij B-three, zolang de wederpartij de vordering van B-three uit hoofde van deze of enige ander daarmee samenhangende overeenkomst niet of niet geheel heeft voldaan, daaronder begrepen het tekortschieten van de wederpartij terzake het betalen van boetes, renten en kosten, zoals de binnen- en buitengerechtelijke kosten, opslagkosten, waardevermindering e.d.
9.2. De wederpartij is gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afgescheiden op te slaan en als zodanig ook aan te duiden. Het is de wederpartij dan ook uitdrukkelijk verboden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vermengen met andere zaken. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.3. Indien derde(n) beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht B-three daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
9.4. Voor het geval B-three haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan B-three en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van B-three zich bevinden en die zaken terug te nemen.
9.5. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens B-three gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van B-three daardoor direct of indirect ontstaan.
9.6. Bij niet nakoming van de verplichtingen uit deze bepaling is de wederpartij aan B-three een boete verschuldigd waarvan de hoogte gelijk is aan de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te vermeerderen met 15%.

ARTIKEL 10: RECLAME EN VERJARING

10.1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te wor-den bericht aan B-three. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken of na aflevering aan B-three te worden meegedeeld onder nauwkeurige omschrijving van de gebreken. Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek of binnen 5 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ont-dekt. De wederpartij is gehouden om de zaken ter-stond bij levering te controleren op kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid.
10.2. Ieder recht van reclame vervalt, indien B-three niet binnen 14 dagen na melding in de gelegen-heid wordt gesteld de klachten op gegrondheid te onderzoeken of te doen onderzoeken.
10.3. Reclames die een ontvangen factuur betreffen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan B-three kenbaar worden gemaakt.
10.5. Retourzendingen ten gevolge van reclames kunnen slechts met uitdrukkelijk voorafgaande schrif-telijke toestemming van B-three geschieden.
10.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermij-nen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderin-gen en verweren jegens B-three en de door B-three bij de uitvoering van een overeenkomst betrok-ken derden, één jaar.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien B-three aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. B-three is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat B-three is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3. Indien B-three aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gedeelte van de order/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde over de laatste zes maanden.
11.5. De aansprakelijkheid van B-three is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
11.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van B-three aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan B-three toegerekend kunnen worden
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.7. B-three is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-stagnatie.
11.8. B-three is nimmer aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen irritatie en overgevoeligheid, van welke aard dan ook, ontstaan door aanraking met zijn (al dan niet geleverde) producten.
11.9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van B-three of haar leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

12.1. Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door B-three niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvatting voor diens rekening behoort na te komen.
12.2. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of staking van personeel en vertragingen die zijn ontstaan doordat materialen en/of zaken niet op tijd aan B-three zijn geleverd en voor zover deze vertragingen niet te wijten zijn aan omstandigheden die B-three had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.
12.3. Indien er in een gegeven situatie sprake is van overmacht, is B-three ontheven van zijn verplichtingen B-three behoudt echter het recht op vergoeding van door haar reeds geleverde zaken, voor zover deze zijn geleverd voordat de wederpartij door de reeds verrichte leveranciers is gebaat.

ARTIKEL 13: RETENTIERECHT

B-three is gerechtigd zaken van de wederpartij onder zich te houden tot meerdere zekerheid voor de nakoming door de wederpartij van al hetgeen waartoe B-three jegens de wederpartij gerechtigd is.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Op alle door B-three gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen, ook uit onrechtmatige daad, tussen B-three en wederpartij, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant te Tilburg in Nederland ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd of aldaar woonachtig is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Desalniettemin is B-three bevoegd het geschil te laten beoordelen door de rechter die volgens de normale competentieregels van het Nederlands Burgerlijk procesrecht en/of internationale verdragen bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
14.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSRECHTEN / COPYRIGHT

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, daaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere gegevens, zijn eigendom van B-three of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om deze te kopiëren, te reproduceren of op een andere manier te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van B-three.

ARTIKEL 16: VINDPLAATS EN TOEPASSELIJKE VERSIE

16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.
16.2. B-three is steeds gerechtigd om deze alge-mene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
16.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeer-de versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met B-three.
16.4. De Nederlandse tekst van de algemene voor-waarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.